urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การตรวจเพื่อวินิจฉัย
 

Upper GI Study / Barium meal การตรวจกระเพาะอาหาร

เป็นการตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น เช่น หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น โดยการกลืนสารทึบรังสีที่มีลักษณะคล้ายแป้ง เพื่อตรวจดูความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ประกอบกับการถ่ายภาพรังสี

ข้อปฏิบัติในการเตรียมตัวก่อนตรวจ
   1. งดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 4-6 ชั่วโมง
   2. ถ้ามีฟิล์มเก่าหรือฟิล์มจากโรงพยาบาลอื่นให้นำมาด้วยทุกครั้ง

ขั้นตอนการตรวจ

  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
  • รังสีแพทย์จะให้ผู้ป่วยอมและกลืนสารทึบรังสี ประมาณ 100 cc บางครั้งอาจจำเป็นต้องให้ให้ผู้ป่วยกินยา เพื่อช่วยให้สารทึบรังสีเคลือบกระเพาะอาหารได้ดีขึ้น
  • ขณะที่รังสีแพทย์ทำการถ่ายภาพเอกซเรย์ จะแนะนำให้ผู้ป่วยเปลี่ยนท่านอน และ กลั้นหายใจ เป็นระยะ
คำแนะนำ หลังการตรวจ

หลังตรวจผู้ป่วยสามารถดื่มน้ำ ทานอาหารได้ตามปกติ 
สารทึบรังสีที่ผู้ป่วยกลืนเข้าไปในระหว่างการตรวจจะถูกขับถ่ายออกมาตามการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ในเวลา 1-2 วัน จะไม่ถูกดูดซึมหรือตกค้างอยู่ในร่างกาย และผู้ป่วยควรดื่มน้ำมากๆ
Hit Counter