urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

fireคุณค่า งานทบทวน fire

การทบทวนฯ จะไม่มีคุณค่าใดๆทั้งสิ้น  ถ้าหากไม่มีการนำผลจากการทบทวนฯ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน

ผลการทบทวนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  ต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ  จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ดังนั้นทุกหน่วยงานในองค์กร  ควรให้ความสำคัญกับการสร้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  

ตัวอย่าง ผลกระทบ จากแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

Hit Counter