urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

บทบาทหน้าที่ พยาบาล UR

งานทบทวนการใช้ทรัพยากร [ Utillization Review ]

งานนี้ต้องข้อมูลเพียบ ตั้งแต่ออกบัตร ยันออกบิล ยุ่งกับชาวบ้านไปทั้งโรงพยาบาล ทีเดียวเชียว และ ยังลุกลามไปถึงหน่วยงานคูุ่่สัญญา นอกโรงพยาบาล อีกแน่ะ

บทบาทหน้าที่หลัก

  1. ทบทวนการใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ เงื่อนไขข้อยกเว้น ความคุ้มครอง ตามสิทธิ์ ประเภทต่างๆ ข้อมูลที่จำเป็นี่ต้องรู้ีเพื่อดำเนินการ ได้แก่ เงื่อนไขสิทธิ์ประโยชน์ด้านสุขภาพต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ที่เข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล เข่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน อุบัติเหตประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พรบ.จราจร บัตรทอง ข้าราชการ และ เงื่อนไขการให้เครดิตระหว่างบริษัทคู่สัญญา
  2. ทบทวนกระบวนการดูแลรักษา ความสมเหตุผล ความถูกต้องตามมาตรฐาน และแนวทางที่กำหนดไว้ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เช่น แนวทางการรักษาของแพทย์ [CPG] แนวทางการให้การพยาบาล [CNPG] และ Clinical Guideline ของสถาบันต่างๆที่องค์กรยึดถือ (มิใช่กำหนด หรือหยิบยกเกณฑ์ขึ้นมาเอง)
  3. ทบทวนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ทบทวนประเด็นความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร เบิกของผิด คิดเงินเกิน ทำของเสีย ประเด็น นี้เกี่ยวข้องกับรายได้ขององค์กร รวมถึงความโปร่งใส เมื่อมีการทวนสอบจากผู้รับบริการ
  4. ติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่สัญญา ให้ข้อมูลการรักษา และการใช้สิทธิ์ของลูกค้าคู่สัญญา ประเด็นนี้พยาบาล UR จำเป็นต้องระวัง เรื่องขอบเขตของการให้ข้อมูล เพื่อป้องกันข้อร้องเรียนเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย การส่งข้อมูลออกนอกองค์กร
Hit Counter