urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ประกันสังคม

1. โรคจิตยกเว้นกรณีเฉียบพลันรักษาไม่เกิน 15  วัน

2. โรคหรือการประสบอันตรายจากการใช้สารเสพติด                                                                   

3. โรคเดียวกันที่เป็นผู้ป่วยในเกิน  180 วัน  ใน 1 ปี

4. การล้างไตเทียม แบบล้างโลหิต(ยกเว้นตามระเบียบใหม่)

5. การกระทำเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้

6. การรักษาที่อยู่ในระหว่างการทดลองค้นคว้า

7. การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก

8 .การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

9. การตรวจที่เกินความจำเป็นในการรักษาโรค

10.การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

11.การเปลี่ยนเพศ

12.การผสมเทียม

13.การบริการระหว่างการรักษาแบบพักฟื้น

14.ทันตกรรม( เบิกได้ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 200  บาท )

15.แว่นตา

16.การตรวจสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ

การฝากครรภ์ การคลอดบุตร เหมาจ่าย 4,000 บาท ต่อครั้ง

เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/ผู้ประกันตน

Hit Counter