urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ

•การรักษาอาการเรื้อรัง สภาวะหรือการเจ็บป่วยใด ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทำประกัน  ทั้งนี้รวมถึงภาวะแทรกซ้อน 
•การรักษา หรือแก้ไขความบกพร่องที่เป็นมาแต่กำเนิด ปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
•การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร การทำหมัน  แก้หมัน  การคุมกำเนิด การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก  ยกเว้นในกรณีที่ซื้อผลประโยชน์เพิ่มเติมส่วน Maternity
•การรักษา เพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง ควบคุมน้ำหนัก 
•โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือกลุ่มโรคที่สัมพันธ์กับโรคภุมิคุ้มกันบกพร่อง กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ 
•การรักษาความผิดปกติทางเพศ  แปลงเพศ 
•การรักษาแบบพักฟื้น หรือพักผ่อน การให้น้ำเกลือโดยไม่มีการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่ชัดเจน 
•การตรวจสุขภาพ หรือ การตรวจเพื่อค้นหาโรค  (การตรวจรักษาขณะที่ไม่ปรากฏอาการของโรค) 
•การตรวจ การป้องกัน การรักษา เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย  (หมายรวมถึงการสั่งจ่ายยากลุ่มวิตามิน )
•การรักษาโรค หรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด ความผิดปกติของการนอนหลับ  (หมายรวมถึงการสั่งจ่ายยาในกลุ่มโรคจิตประสาท  ยานอนหลับ)
•การติดสุราเรื้อรัง การติดสารเสพติด
•การตรวจวิเคราะห์ หรือหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารับการรักษาพยาบาล 
•การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการทดลอง 
•การพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน การฝังเข็ม การนวดกดจุด รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก 
•การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
•การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค  ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย 
•การตรวจรักษาโรคในช่องปาก ทันตกรรม
•การตรวจรักษาสายตา อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น 
•การตรวจรักษาการได้ยิน เครื่องช่วยการได้ยิน 
•กายอุปกรณ์พิเศษทุกชนิด เช่น ไม้เท้า อุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกาย
•การเปลี่ยนอวัยวะ  ใส่อวัยวะเทียม เช่น แขน ขา ตา ไต เครื่องกระตุ้น หัวใจด้วยไฟฟ้า
เลนซ์แก้วตาเทียม เป็นต้น
•ค่ารักษา ค่าบริการที่เรียกเก็บล่วงหน้า

การรักษาโรคต่อไปนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกนับจากวันที่มีผลบังคับความคุ้มครองในปีแรก

เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด (Tumor or Cancer)
ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids)
ไส้เลื่อนทุกชนิดที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด (Hernias)
ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก (Pterygium, Pinguecula, Cataract)
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy)
นิ่วทุกระบบ (Stones)
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
 
Hit Counter