urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาประกันอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ หมายถึง

  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกาย ทำให้เกิดความเสียหาย หรือบาดเจ็บใดๆ โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนา หรือมุ่งหวัง

1

ไม่คุ้มครอง การบาดเจ็บ ความสูญเสียใดๆ ขณะผู้ได้รับความคุ้มครอง

พยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง 
อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด 
เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม ขณะหลีกหนีการจับกุม
เข้าร่วมเล่น หรือแข่งขันกีฬาอันตราย เช่น แข่งรถ แข่งเรือ ชกมวย โดดร่ม  เครื่องร่อน ไต่เขา 
ตั้งครรภ์   การแท้ง  ภาวะยุ่งยากจากการตั้งครรภ์
อาการปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ จากการเล่นกีฬา หรือเคลื่อนไหวผิดท่า เว้นแต่มีบาดแผลที่ชัดเจน เห็นจากภายนอก หรือแสดงให้เห็นโดยฟิล์มเอ็กซเรย์ 
อาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เว้นแต่มีการแตกหัก หรือเคลื่อนอันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บอันมีสาเหตุมาจากโรค หรือปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ก่อนเกิดอุบัติเหตุ  เช่น เป็นลมหน้ามืด ศีรษะฟาดพื้น 
อุบัติเหตุจากการใช้ยา หรือใช้ยาเกินขนาด

ข้อควรระวังในการพิจารณาให้เครดิต

อุบัติเหตุที่ไม่ปรากฏบาดแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอก 
การเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง จากสถานพยาบาลแห่งอื่น
การรักษาทันตกรรม ยกเว้นกรณีที่เป็นผลจากอุบัติเหตุ แต่ทั้งนี้ไม่รวม ทันตกรรมประดิษฐ์
การบาดเจ็บที่ตาอันเนื่องจากฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมกระทบหรือเข้าตา
 ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ แพทย์ได้กระทำการเขี่ยเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากตา  มีเลือดออกจากตา หรือมีบาดแผลถลอกหรือฉีกขาดปรากฏที่ดวงตาหรือเยื่อบุตา 
การรักษาต่อเนื่องวงเงินจาก IPD   สำหรับกรณีที่ไม่มีความคุ้มครองแบบ OPD
Hit Counter