urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

ทบทวน ความสูุญเสีย/สิ้นเปลืองจากการใช้ทรัพยากร

ระบบการหมุนเวียนสินค้า เบิก-โอน-ขาย-คืน สินค้าแต่ละประเภท

รายการเบิกของใช้สิ้นเปลือง ประจำวัน ผ่านการทบทวนแล้วหรือยัง...

ปริมาณการเบิกของใช้สิ้นเปลือง สัมพันธ์กับปริมาณงาน แล้วหรือยัง...

เป็นคำถามที่ควรหาคำตอบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

 

ตัวอย่างประเด็นปัญหาที่พบจากการทบทวน

การกำหนดกลุ่มสินค้าสิ้นเปลืองผิดประเภท มีการเบิกใช้สินค้ากลุ่มสร้างรายได้ มาใช้สิ้นเปลือง

รายการสินค้าที่ออกจากคลัง ไม่สามารถทวนสอบการใช้ / รายงานเบิก- โอน -ขาย คืน สินค้า ยอดไม่สมดุลย์

ปริมาณงาน และรายได้ ลดลง แต่ ปริมาณการเบิกใช้สิ้นเปลืองคงเดิม

การนำผลทบทวนไปใช้

กำหนดประเภทของกลุ่มสินค้าสิ้นเปลือง ให้ชัดเจน

วางแผนการใช้ทรัพยากร หรือกำหนดปริมาณ stock ที่เหมาะสม

ติดตามทบทวนการเบิกสิ้นเปลืองอย่างสม่ำเสมอ

 
Hit Counter