urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

ตัวอย่าง

การกำหนดเป้าหมายในการทบทวนทรัพยากร

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสในการพัฒนาของแต่ละองค์กร

เป้าหมาย

ลดความสิ้นเปลืองจากการนำเข้ายา-เวชภัณฑ์ ซ้ำประเภท ( โดยการจำกัดการนำเข้า )

 • ไหมเย็บแผล
 • ยาปฏิชีวนะ

ลดความสิ้นเปลืองจาก การหมดอายุของยา-เวชภัณฑ์แบ่งขาย /แบ่งบรรจุ ( โดยเพิ่มการหมุนวียนยา )

 • Insulin
 • Heparin
 • Xylocaine

ลดความสูญเสียจากการปฏิเสธจ่ายจากวางบิลบริษััทคู่สัญญา (โดยลดการให้บริการที่ไม่คุ้มครองตามเงื่อนไข)

 • การรับนอนที่ไม่มีข้อบ่งชี้
 • การใช้วันนอนแบบพักฟื้น

เพิ่มการหมุนเวียนของกลุ่มยาอายุสั้น (โดยเพิ่มโอกาสการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยง)

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนโรคตับอักเสบ

ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรจากกระบวนการ ( โดยปรับวิธีการปฏิบัติงาน )

 • ยกเลิกใบสรุปค่ารักษา
 • การเบิก-คืนยา

ลดระยะเวลาการรอคอย ระหว่างกระบวนการ....... (โดยปรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

 • การรับนอน
 • การจำหน่าย
 • การเริ่มยา

เพิ่มการหมุนเวียนการใช้เครื่องมือแพทย์ (โดยปรับระบบการเบิกใช้)

 • เครื่องช่วยหายใจ
 • ที่นอนลม

ลดความสิ้นเปลืองจากการใช้ทรัพยากรไม่สมเหตุผล ( เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดผลข้างเคียงของยา )

 • ยาปฏิชีวนะ
 • ยานอนหลับ
Hit Counter