urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

โอกาส ความสูญเสีย/สิ้นเปลือง จาก การใช้ทรัพยากรในการรักษา

การรับนอน ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่เหมาะสม หมายถึง กรณีที่สามารถให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ ถ้าเกิดขึ้นในรายที่ผู้ป่วยรับผิดชอบค่ารักษาเอง เต็มใจนอน และโรงพยาบาลก็มีเตียงว่างอยู่ ก็คงไม่เป็นไร เพราะถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกัน แต่สำหรับองค์กรที่มีข้อจำกัดเตียงเต็ม ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยเป็นทุนเดิม ถือเป็นความสูญเสียโอกาส ในการให้บริการสำหรับผู้ป่วยรายที่จำเป็นต้องรับนอน

1

การใช้วันนอน ที่ไม่เหมาะสม ใช้วันนอนมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น สามารถจำหน่ายได้ แต่ยังไม่จำหน่าย ถ้ามองเพียงผิวเผิน โรงพยาบาลอาจเข้าใจว่าเป็นการเพิ่มรายได้ แต่ถ้าวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้ว มีความสูญเสียเกิดขึ้นหลายประการ เช่น

เป็นความจริงที่ว่า การรับนอนแต่ละครั้ง รายได้สูงสุดเกิดขึ้นในวันแรกของการเข้ารับการรักษา ซึ่งเป็นช่วงของการวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษา แต่เมื่ออาการของผู้ป่วยดีขึ้นเข้าระยะพักฟื้น รายได้ของโรงพยาบาลจะคงที่ มีเฉพาะค่าห้อง และค่าบริการรายวัน

บางองค์กรอาจต้องมีการจัดหาบุคคลากรนอกเวลา เพื่อรองรับตามปริมาณผู้ป่วยครองเตียง

การนอนนาน ส่งผลให้ผป.เกิดความสูญเสียโอกาสในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในสถานะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง มีหน่วยงานอื่นๆเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งโดยปกติแล้ว เป็นเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุุ้มครอง ทำให้เกิดความสูญเสียจากการปฏิเสธจ่าย

เชิงสถิติ ระยะการครองเตียงต่อโรคเพิ่มขึ้น อาจหมายถึง ประสิทธิภาพการรักษา ที่ลดลง

1

การส่งตรวจ ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์์ืที่เหมาะสม ตรวจเพื่อความสบายใจ ถ้าเปรียบเสมือนการตรวจเช็คสุขภาพ แต่ถ้าผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในสถานะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง มีหน่วยงานอื่นๆเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะเป็นเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุุ้มครอง ทำให้เกิดความสูญเสียจากการปฏิเสธจ่าย

1

การสั่งจ่ายยาซ้ำซ้อน..พบได้ในรายที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยแพทย์หลายท่าน ต่างคนต่างให้การรักษา ชื่อยาคนละตัว แต่จัดอยู่ในกลุ่มยาเดียวกัน ผลกระทบต่อผู้ป่วยได้รับยาเกินขนาด เสียทรัพยากรโดยไม่เกิดประโยชน์

1

การทำผ่าตัด / หัตถการเดิมซ้ำ ....ในรายที่ผู้ป่วยมีภาวะการเจ็บป่้วย หรือบาดเจ็บซับซ้อน หลายตำแหน่ง อาจสามารถรวมการทำหัตถการในคราวเดียวกัน โดยอาศัยความร่วมมือจากสหวิชาชีพ แต่กลับต้องสูญเสียโอกาส เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา มากขึ้น เสี่ยงต่อภาวะสุขภาพจากการวางยาสลบ เนื่องจากการวางแผนการรักษาที่ไม่รัดกุม

1

การบันทึก ทวนสอบข้อเท็จจริงไม่ได้ ไม่สัมพันธ์กับค่ารักษาที่เกิดขึ้น ก็มีโอกาสก่อให้เกิดความสูญเสียต่อการปฏิเสธจ่ายได้เช่นกัน เนื่องจากการพิจารณา ยึดการบันทึกเป็นพื้นฐาน

1

การจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานการให้การรักษา และทำการทบทวนติดตาม การปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ถือเป็นทางออกที่ดีสำหรับ การควบคุมความสูญเสีย/สิ้นเปลืองจากการใช้ทรัพยากรในการรักษา

ผลจากการนำผลทบทวนไปใช

เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา

ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น ภาระค่าใช้จ่ายลดลง

Hit Counter