urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

fireทบทวนข้อมูลทางเวชสถิติ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

Revisit / Readmission

 

การกลับมาใช้บริการซ้ำ ถ้าเป็นธุรกิจสินค้าอื่นๆ คงไม่ต้องคิดมากแต่อย่างใด เพราะการกลับมาใช้บริการซ้ำ ย่อมหมายถึงลูกค้าติดใจในคุณภาพของบริการ/สินค้า แต่สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลแล้ว กลับต้องนำมาทบทวน เพือหาข้อเท็จจริง

กลับมาซ้ำ เพราะติดใจบริการ หรือ กลับมาซ้ำ เพราะรักษาแล้วไม่หาย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถพุ่งเป้า การบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง

การจัดทำสถิติ การกลับมารักษาซ้ำ จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนา

การจัดทำสถิติย้อนหลัง มักพบปัญหาว่า ระบบที่ใ้ชู้่ในโรงพยาบาล ส ามารถตรวจนับ จำนวนการ Revisit / Readmission ได้ แต่ ไม่สามารถวิเคราะห์ประเด็น มาด้วย โรคเดิมโดยไม่นัดได้ จึงจำเป้นต้องใช้บุคคลากรวิชาชีพในการทบทวน

แต่หากองค์กรจัดให้มีระบบทบทวน Revisit /Readmission ในการดำเนินงานประจำวัน ก้สามารถจัดทำสถิติได้ง่าย ( เรียกว่า ทำงานทบทวนให้เป็นงานประจำ)

การนำผลทบทวน Revisit / Readmission ไปใชfire

กรณีที่กลับมารักษาซ้ำ เนื่องจากโรคเดิม รักษาไม่หาย ควรได้รับการทบทวน วิเคราะห์สาเหตุเฉพาะราย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางคลินิค

กรณีที่มาซ้ำ มาต่อเนื่อง เพราะติดใจบริการ สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการตลาดเฉพาะกลุ่ม เพราะการดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่ม ย่อมต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป

เวชสถิติ ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาเชิงธุรกิจการตลาดอย่างมากเช่น

ตัวอย่างบริหารการตลาด เฉพาะกลุ่มfire

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว กับ โปรแกรมการตรวจติดตาม

ผู้ป่วยที่ผลตรวจ HBsAg ค่า negative กับโปรแกรมวัคซีน

ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ กับ โปรแกรมกายภาพบำบัด

ผู้ป่วยโรคอ้วน กับ โปรแกรมโภชนบำบัด

Hit Counter