urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

อัตราค่าบริการสาธารณสุข

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ แบ่งออกเป็น 16 หมวด ตามการจำแนกหมวดรายจ่ายประเภทผู้ป่วยใน ซึ่งได้แก่

หมวดที่ 1   ค่าห้องและค่าอาหาร
หมวดที่ 2   ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
หมวดที่ 3   ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
หมวดที่ 4   ค่ายากลับบ้าน
หมวดที่ 5   ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
หมวดที่ 6   ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
หมวดที่ 7   ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
หมวดที่ 8   ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
หมวดที่ 9   ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
หมวดที่ 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
หมวดที่ 11 ค่าทำหัตถการและวิสัญญี
หมวดที่ 12 ค่าบริการทางการพยาบาล
หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม
หมวดที่ 14 ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู
หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
หมวดที่ 16 ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง

รายละเอียดอัตราค่าบริการสาธารณสุข

Hit Counter