urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

ทบทวนระบบ DRG

DRGs  เป็นระบบแบ่งกลุ่มผู้ป่วยอย่างหนึ่ง (Patient  Classification System) ที่อาศัยข้อมูลไม่มากนักมาจัดกลุ่มผู้ป่วยเพื่อบอกว่า  ผู้ป่วยในกลุ่มเดียวกันจะใช้เวลานอนในโรงพยาบาลใกล้เคียงกันและสิ้นเปลืองค่ารักษาใกล้เคียงกัน (resource use)  
DRGs ทำงานโดยอาศัยการจัดกลุ่มรหัส ICD-10 และ ICD-9-CM ที่มีมากกว่า 10,000 รายการให้อยู่ในกลุ่มที่สามารถจัดการได้เหลือ 500+ กลุ่ม

  ความเป็นมา : ถูกคิดค้นที่อเมริกา ประมาณ ปี ค.ศ. 1970 มีการทดลองใช้ครั้งแรก เพื่อใช้คิดค่าใช้จ่ายให้แก่โรคพยาบาลที่ให้การรักษาแก่ผู้สูงอายุในโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

 • การนำมาใช้ในประเทศไทย เริ่มต้นเป็นโครงการวิจัย โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2536  
  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ที่ต้องการหาฟังก์ชั่น ของการผลิต (Production Function) ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
 • แนวความคิดทางวิศวกรรม ที่ผลักดันให้ค้นหาวิธีวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในระดับจุลภาค และนำมาสู่การแบ่งกลุ่มผู้ป่วย

ประโยชน์ที่จะได้รับ :   

 • ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดบริการให้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดแต่คุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกัน
 • โรงพยาบาลสามารถใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมในการปรับปรุง
  ประสิทธิภาพในเรื่อง การบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น
 • การทบทวนการใช้เตียงและการใช้ห้องผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในโรงพยาบาลเอง เพื่อลดต้นทุนต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น

ประโยชน์ในด้านการบริหาร :  

 • ข้อมูลวินิจฉัยโรคร่วมสามารถคาดการณ์ความจำเป็นด้านการ จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะเป็น ซึ่งผู้บริหารสาธารณสุขระดับสูง สามารถใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค
 • นำข้อมูลมาช่วยการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ คือ การทำให้ประชาชนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเสมอภาคกัน และขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ในภาพรวมของประเทศได้มาตรฐานอย่างเสมอภาคกัน และในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพ ในภาพรวมของประเทศได้nข้อมูลวินิจฉัยโรคร่วมสามารถคาดการณ์ความจำเป็นด้านการ จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะเป็น ซึ่งผู้บริหารสาธารณสุขระดับสูง สามารถใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค
 • นำข้อมูลมาช่วยการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ คือ การทำให้ประชาชนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเสมอภาคกัน และขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ในภาพรวมของประเทศได้มาตรฐานอย่างเสมอภาคกัน และในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพ ในภาพรวมของประเทศได้

ประโยชน์ต่อประชาชน :  

 • การนำ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมมาใช้ในระบบงานสาธารณสุข จะทำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาพยาบาลของตนเอง และญาติได้ดีขึ้น รวมทั้งวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ กรณีที่ต้องการจ่ายเงินเอง รวมทั้งการซื้อประกันสุขภาพจากระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ :

 • การนำกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมมาใช้จะกระตุ้นให้องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ มีการพัฒนามาตรฐาน ด้านการรักษาพยาบาลที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และทำให้การบริการเน้นที่ ผู้ป่วย (Patient Focus) มากขึ้น

คุณสมบัติสำคัญของ DRGs :  

 • ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบ (ICD-10/ICD-9-CM)
 • มีความคล้ายคลึงด้านต้นทุนในการรักษา
 • มีความคล้ายคลึงกันในทางคลินิก nฐานข้อมูลถูกปรับให้เป็นปัจจุบันทุกปี
 • มีใช้กันอย่างแพร่หลาย

องค์ประกอบของ DRGs :  

 • ความหนักเบาของความเจ็บป่วย
 • การทำนายผลการรักษา
 • ความยากง่ายของการรักษา
 • ความจำเป็นในการผ่าตัดรักษา
 • ความต้องการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล

ประโยชน์ทางตรง :  

 • การจ่ายเงินกรณีค่ารักษาราคาสูง
 • การทบทวนคุณภาพ ข้อมูล และการรักษาพยาบาล
 • การจัดสูตรจัดสรรงบประมาณ

ประโยชน์ระยะยาว :  

 • การประเมินความเป็นธรรมของการรับบริการ
 • ตรวจสอบการข้ามเขตรับบริการ
 • เครื่องมือของการปฏิรูปการจ่ายเงิน ระบบหลักประกันถ้วนหน้า

ข้อควรระวังก่อนนำไปใช้ประโยชน์ :  

 • ความถูกต้องของข้อมูล
 • ความครบถ้วนของข้อมูล
 • ข้อมูลต้นทุน
 • ทฤษฎีพื้นฐานของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม

ผลกระทบของ DRG  (ด้านดี) :  

 • สามารถคุมค่าใช้จ่ายได้ (Cost containment) สามารถบอกผู้ป่วยได้ว่าจะรักษาตัวในโรงพยาบาลนานประมาณเท่าใด
 • กระตุ้นประสิทธิภาพของร.พ. เช่น การใช้เตียง, การใช้ห้องผ่าตัด, การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
 • ปรับระบบข้อมูลดีขึ้น โดยเฉพาะ  Medical record

ผลกระทบของ DRG  (ด้านลบ) :  

 • เกิดการเบี่ยงเบนต้นทุน (Cost shifting)  หากทราบต้นทุนมาตรฐานอาจทำให้ รพ. มีการเบียงเบนต้นทุนให้มากขึ้นหรือลดลง
 • การกลับเข้านอน ร.พ. สูงขึ้น (Readmission)  ในกรณีที่ผู้ป่วยนอนเกินวันนอนมาตรฐาน แพทย์อาจสั่งจำหน่ายผู้ป่วยเร็วกว่าปกติ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษาที่ลดลง 
 •  ข้อมูลเบี่ยงเบน (DRG creep) มีการแก้ไขข้อมูล เพื่อให้เข้ากลุ่ม Drgs

 อ้างอิงจาก  ภก.ชัยพร สุรเตมีย์กุล วันที่ 16 เมษายน 2548

Hit Counter