เปิดมุมมองงาน UR
บทบาทหน้าที่พยาบาล UR
เริ่มต้นงานทบทวนการใช้ทรัพยากร
การทบทวนสิทธิ์ประกันสุขภาพ
คุณค่า งานทบทวน
ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมาย
การคัดเลือกทรัพยากรในการทบทวน
การทบทวนคุณภาพการรักษา
การทบทวน Readmission
ทบทวน ความสูุญเสีย/สิ้นเปลือง จากการใช้ทรัพยากร
ความสูญเสีย 7 ประการ
Quality is Money
การคำนวณจุดคุ้มทุน
Standard Billing
การประเมินราคา
การหมุนเวียนทรัพยากร
Fax claim
ความรู้ ... คู่ประกัน
นิยาม...ตามหน้าบัตร
สาระสำคัญของ Fax claim
ทำไมต้อง Fax 1…Fax 2
รอ  Fax claim นาน...น... ทำอย่างไร จึงจะเร็ว
ล้มศีรษะฟาดพื้น อุบัติเหตุ หรือ  สุขภาพ ???
ทำไมต้องจ่ายส่วนเกิน ???
หลักสำคัญของการให้คำอธิบาย
สิทธิประโยชน์
หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
การเบิกจ่ายตรง สวัสดิการข้าราชการ
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
Day Surgery (AIA)
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
ประกันสังคม
สัญญาประกันสุขภาพ
สัญญาประกันอุบัติเหตุ
หมวดมาตรฐานค่าบริการ
มาตรฐานราคากลาง พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
อัตราค่าบริการสาธารณสุข
อัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์กรมบัญชีกลาง
อัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ กรมบัญชีกลาง (เพิ่มเติม )
คู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ 2544
มาตรฐานอื่นๆ
คู่มือ ICD10
ทบทวนระบบ DRG