urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

รอ  Fax claim นาน...น...

ทำอย่างไร จึงจะเร็ว

สาเหตุ รอ fax claim  นาน...น

รพ.รวบรวมข้อมูลนาน

•วางแผนการจำหน่ายล่วงหน้าไม่ครบกระบวน

•การบันทึกเอกสาร และ ค่าบริการต่างๆไม่ครบ /ไม่ถูกต้อง

คู่สัญญาพิจารณานาน

•ส่ง form 1 ช้า หรือ ไม่ส่งภายในวันที่รับนอน

•สรุป form 2 ไม่ชัดเจน  ลายมืออ่านยาก บันทึกไม่ครบ

•ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามหมวด หรือมีการแก้ไขระหว่างดำเนินการ

วิธีป้องกันปัญหา

ส่ง claim form 1ภายในวันแรกทำให้การพิจารณาในวันจำหน่ายรวดเร็วขึ้น

•เมื่อแรกรับ แพทย์บันทึก claim form ส่วนที่1 ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ สาเหตุ หรือ เหตุผล ของการรับนอน และ วันนอนที่คาดการณ์

•ทำการส่ง claim form ส่วนที่1 ภายในวันที่ทำการรับนอน (อย่างช้าภายใน 24 ชม.) เพื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม ได้รับทราบข้อมูลของลูกค้า ในเบื้องต้น  (จะเป็นประโยชน์มากกรณีที่ลูกค้ามีประวัติการใช้บริการมาก่อน หรือทำการรักษาต่อเนื่อง ) และ เพื่อความสะดวกในการติดตามความก้าวหน้าในการรักษา

การวางแผนจำหน่ายล่วงหน้า ทำให้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลวันจำหน่าย ลดลง

กิจกรรมก่อนวันจำหน่าย

•เตรียมเอกสารประกอบการใช้สิทธิ์

•บันทึกแฟ้มประวัติ ข้อมูลการรักษาครบถ้วน

•ทบทวนการบันทึกค่าบริการ และ คืนยา-เวชภัณฑ์ที่เหลือ

•ให้คำแนะนำ เตรียมความพร้อมผป.และญาติ

การสรุปค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ทำให้การพิจารณารวดเร็วขึ้น

•บันทึกค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนในคราวเดียว ทั้งนี้ หมายถึง มีการวางแผนจำหน่ายที่ดี

•แยกค่าใช้จ่ายชัดเจนตรงตามหมวดมาตรฐานที่กำหนด 

•กรณีที่มีการรักษาโรคร่วมนอกความคุ้มครอง เช่น ศัลยกรรมพลาสติก การรักษาภาวะมีบุตรยาก ต้องแยกรายการค่าใช้จ่ายชัดเจน

การบันทึก claim form 2 ครบถ้วน ชัดเจน อ่านง่าย ทำให้การพิจารณารวดเร็วขึ้น

•การบันทึกรายละเอียดของการวินิจฉัย ผลตรวจที่สนับสนุน และการรักษาที่ให้ ด้วยลายมือที่อ่านง่าย และสีหมึกชัดเจน

•การบันทึก รายละเอียดการทำหัตถการ ที่สื่อให้เห็นถึงความซับซ้อนของโรค และขอบเขตที่ชัดเจน มีผลต่อ การคำนวณผลประโยชน์สินไหมชดเชย

สรุปวิธีป้องกัน รอ Fax claim นาน...น

•ส่ง form 1 โดยเร็ว

•บันทึกเอกสารครบถ้วน

•วางแผนจำหน่ายแต่เนิ่นๆ

•สรุป form 2 อ่านง่าย ชัดเจน

•แยกค่าใช้จ่ายถูกต้องตามหมวดมาตรฐาน

ปฏิบัติได้ตามนี้แล้ว fax claim จะไม่ นาน...น

 

Hit Counter