urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

ล้มศีรษะฟาดพื้น

อุบัติเหตุ หรือ  สุขภาพ ???

หลักการพิจารณา ยึดตาม สาเหตุ ของการเกิดอุบัติเหตุเป็นหลัก

ตัวอย่าง 1

ผู้ป่วยให้ประวัติ เดินสะดุด ล้ม ศีรษะฟาดพื้น

การพิจารณา ถือว่าเป็นอุบัติเหต

การพิจารณาจ่ายสินไหม ตามวงเงินความคุ้มครองอุบัติเหตุ

ตัวอย่าง 2

ผู้ป่วยให้ประวัติ มีอาการหน้ามืด เป็นลม ล้มศีรษะฟาดพื้น

การพิจารณา ถือว่ามีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพ

กรณีเช่นนี้  กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครอง

แต่ถ้าผู้ป่วยมีการซื้อประกันสุขภาพไว้ด้วย ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันสุขภาพ

 

Hit Counter