urnurse.net
  งานทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์ - สิทธิ์ประกันสุขภาพ - เงื่อนไขความคุ้มครอง - มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
 

ทำไมต้อง Fax 1…Fax 2

หน้าที่ต่างกัน…แทนกันไม่ได้

  • Fax 1 ทำหน้าที่อธิบาย อาการหรือโรคที่เป็นต้นเหตุของการเข้ารับการรักษา เหตุผลของการรับนอน และการวางแผนการรักษา
  • Fax 2 ทำหน้าที่สรุป อาการ  การวินิจฉัย การให้การรักษา และ ผลของการรักษา

ประโยชน์ของ Fax 1 (ที่ได้รับการดำเนินการเมื่อแรกรับ)

  • ลูกค้า ได้รับทราบการยืนยันสิทธิ์ความคุ้มครองของตน
  • บริษัทประกัน คู่สัญญา ได้รับทราบการเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลของลูกค้า ทำให้สามารถเตรียมข้อมูลประวัติ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา และ สามารถติดตามความคืบหน้าทางการรักษา
  • โรงพยาบาล ได้ประโยชน์จากการพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองเบื้องต้น เช่น กรณีที่มีการรับนอนด้วยโรคที่เป็นข้อยกเว้น  หรือเงื่อนไขเฉพาะราย ป้องกันการให้เครดิตผิดพลาด

ประโยชน์ของ Fax 2 (ที่ได้รับการบันทึกอย่างสมบูรณ์ และถูกต้อง)

  • ลูกค้า ได้รับการพิจารณาจ่ายชดเชยสินไหม เต็มตามสิทธิ์พึงได้
  • บริษัทประกันคู่สัญญา ลดระยะเวลาในการพิจารณา เนื่องจากความไม่ชัดเจนของข้อมูล และ สามารถป้องกันการพิจารณาผิดพลาด
  • รพ. ได้ประโยชน์จากการพิจารณาที่รวดเร็ว , สามารถป้องกันการให้เครดิตผิดพลาด และ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดกับรพ.

 

Hit Counter