การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
โรคติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ
ตับอักเสบ (Viral hepatitis)
สาเหตุอุจจาระร่วง
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ไข้ออกผื่น
โรคออกอาการทางระบบประสาท
โรคออกอาการทางผิวหนัง
โรคติดเชื้อ Anaerobic Bacteria
โรคเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัส
โรคจากการติดเชื้อพยาธิ
การให้เลือด
การตรวจ Lab และการแปลผล
Blood group
CBC : Complete blood count
UA : Urine analysis
HIV
HBsAg และ HBsAb
การทำงานของไต BUN ,Cr
การทำงานของตับ LFT
ค่าก๊าซในหลอดเลือดแดง ABG
รังสีวินิจฉัย
MRI / MRA
IVP
การตรวจหลอดอาหาร (Barium Swallowing)
การตรวจกระเพาะอาหาร (Upper GI Study / Barium meal)
การตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก (Long GI / GI follow through)
การตรวจลำไส้ใหญ่ (Barium Enema)
การตรวจท่อนำไข่และโพรงมดลูก (Hysterosalpingography : HSG) 
Ultrasound
Bone scan
ตรวจพิเศษเพื่อวินิจฉัยอื่นๆ
EKG
ECHO
EST
Holter moniter
Cadiac Cath
Gastro-colonoscope
Colposcopy
EEG
Sleep lab
LP