urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การตรวจพิเศษ เพื่อการวินิจฉัยโรค
 

Holter Monitor :

การตรวจหัวใจเพื่อบันทึกการทำงานหัวใจ 24 ชั่วโมง


เครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจ
           เครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้บันทึกการทำงานของหัวใจนอกโรงพยาบาล เป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram หรือ EKG) ซึ่งมีขนาดเล็กสามารถพกติดตัวไปได้เครื่องจะบันทึกคลื่นหัวใจไว้เพื่อให้แพทย์นำมาวินิจฉัย

ประโยชน์
       • เพื่อติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ แต่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ทั่วไป
       • เพื่อติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24-48 ชั่วโมง ว่าเกิดคลื่นไฟฟ้าใดผิดปกติบ้าง และเกิดเวลาใดมีอาการหรือไม่
       • เพื่อให้แพทย์ประเมินความถี่ และความรุนแรงของการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติ ขณะทำกิจวัตรประจำวันที่บ้าน

วิธีการใช้เครื่อง Holter

เจ้าหน้าที่จะติดแผ่นขั้วสัญญาณ (electrode) ของเครื่อง Holter ไว้บนผนังทรวงอกของผู้ป่วย ซึ่งจะไม่เจ็บปวดแต่อย่างใด จากนั้นจะมีสายต่อไปยังตัวเครื่อง ซึ่งมีขนาดเล็กและเบา ผู้ป่วยสามารถคาดไว้กับเข็มขัดหรือคล้องไหล่ได้

ผู้ป่วยจำเป็นต้องพกเครื่องติดตัวไว้และจดบันทึกอาการผิดปกติ รวมทั้งกิจกรรมที่ทำอยู่ในขณะนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

การปฏิบัติตัวขณะใช้เครื่อง Holter

  • พยายามนอนในท่านอนหงาย
  • ห้ามอาบน้ำ และให้ใช้การเช็ดตัวแทน
  • สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดงาน หรืองดการออกกำลังกาย
  • หากทำแผ่นขั้วสัญญาณหลุดหรือเครื่องมีเสียงผิดปกติ ควรโทรศัพท์ปรึกษาเจ้าหน้าที่ว่าควรทำอย่างไร

การจดบันทึกขณะใช้เครื่อง Holter

  • ในทุกๆ เหตุการณ์ที่จด ต้องบันทึกเวลากำกับไว้
  • บันทึกรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรต่างๆ รวมทั้งการทานยา
  • บันทึกอาการต่างๆที่ผู้ป่วยรู้สึก

เครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจมี 2 แบบ คือ Holter และ Event Monitor

  1. Holter จะบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจไว้ ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่หยุด
  2. Event Monitor จะใช้บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยการกดปุ่มต่อเมื่อคุณรู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดปกติ

 

 

 

Hit Counter