urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การตรวจพิเศษ เพื่อการวินิจฉัยโรค
 

Echocardiography

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) หรือ ECHO ใช้หลักการส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปในทรวงอก แล้วรับเสียงที่สะท้อนออกมาไปแปลเป็นภาพให้เห็นบนจอ ซึ่งจะแสดงถึงรูปร่าง ขนาด การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและลิ้นหัวใจ โดยใช้หัวตรวจ (Transducer) ซึ่งดูคล้ายไมโครโฟน ส่งสัญญาณเสียงไปที่หัวใจ และรับสัญญาณเสียงที่สะท้อนกลับมาแปลงเป็นภาพให้เห็นบนจอ

การตรวจนี้ปลอดภัยและไม่เจ็บ สามารถทำได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องอดอาหาร

 

การใช้เครื่อง Echocardiography ในการตรวจโรคเยื่อหุ้มหัวใจ

ประโยชน์ของการตรวจ echo มีดังนี้

 1. ตรวจหาน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ pericardial effusion
 2. ตรวจภาวะน้ำบีบหัวใจ cardiac temponade หมายถึงภาวะที่มีน้ำในช่องเยื่อหุ่มหัวใจมากจนกระทั่งเลือดไม่สามารถไหลกลับเข้าหัวใจ เกิดอาการหัวใจวาย
 3. ตรวจหาความหนาของเยื่อหุ้มหัวใจ
 4. ตรวจหาภาวะเยื่อหุ้มหัวใจไม่ขยาย constrictive pericarditis

การใช้เครื่อง Echocardiography ในการตรวจโรคเนื้องอกหัวใจ

สามารถตรวจหาเนื้องอกในหัวใจทั้งห้องบนและห้องล่างรวมทั้งเนื้องอกที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น

การใช้เครื่อง Echocardiography ในการตรวจโรคหลอดเลือดแดง

โรคที่ได้ประโยชน์คือ

 • Aortic Aneurysm
 • Aortic Dissection
 • Aortic Intramural Hematoma
 • Aortic Rupture and Thoracic Degenerative Disease
 • โรคของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอด Pulmonary vein

การใช้ ehocardiography ในการตรวจผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

 • ประโยชน์ช่วยในการวินิจฉัยว่ากล้ามเนื้อหัวใจหนาหรือไม่ เพราะผู้ที่มีกล้ามเนื้อหัวใจหนาจะมีผลสู้คนที่หัวใจปกติไม่ได้
 • ช่วยในการหา Ejaction
 • ประโยชน์ช่วยวินิจฉัยหัวใจวาย
 • ประโยชน์ในการหาโรคแทรกซ้อน เช่นเส้นเลือดหัวใจตับ

การใช้ ehocardiography ในการตรวจผู้ป่วยโรคเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ

ผู้ป่วยที่มาอาการอ่อนแรงของแขนขามีสาเหตุใหญ่สมองประการคือ สมองขาดเลือด และเส้นเลือดสมองแตก ส่วนสมองขาดเลือดก็มีสาเหตุสองประการคืคเส้นเลือดตีบและมีลิ่มเลือดลอยไปอุดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง สาเหตุของลิ่มเลือดนี้เกิดในหัวใจเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโรคหัวใจดังต่อไปนี้

 • Mitral stenosis
 • Dilated cardiomyopathy
 • Left ventricular aneurysm
 • Atrial septal aneurysm
 • Left ventricular thrombus
 • Patent foramen ovale
 • Mitral valve prolapse
 • Aortic atheroma
 • Vegetation
 • Atrial septal defect

ผู้ป่วยที่หัวใจเต้นผิดปกติหรือมีอาการใจสั่น

หัวใจเต้นผิดปกติหรืออาการใจสั่นอาจจะเกิดจากระบบการสร้างไฟฟ้าหัวใจหรือทางเดินไฟฟ้าในหัวใจ หรืออาจจะเกิดจากโรคหัวใจก็ได้ การใช้ echo เพื่อตรวจว่าหัวใจมีโรคหรือไม่ และเพื่อวางแผนในการรักษา การตรวจ echo จะมีประโยชน์มากในการตรวจหัวใจภาวะดังต่อไปนี้คือ atrial fibrillationหรือ flutter, re-entrant
tachycardias, ventricular tachycardia, หรือ ventricular fibrillation.

สำหรับผู้ที่มีการเต้นผิดปกติแบบ atrial หรือ ventricular premature beats. จะทำการตรวจในรายที่สงสัยว่าจะมีโรคหัวใจเท่านั้น หรือผู้ป่วยมีความกังวลมาก

แม้ว่าการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจะมีความปลอดภัยและไม่เจ็บปวด แต่แพทย์ก็ไม่ได้ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงทุกรายจะเลือกในรายที่มีลักษณะดังนี้

1.มีเสียงหัวใจผิดปกติร่วมกับอาการของโรคปอดหรือหัวใจ 2.ผู้ป่วยไม่มีอาการและมีเสียงหัวใจผิดปกติและสงสัยว่าเกิดจากความผิดปกติทางโครงสร้างของหัวใจ

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ในผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีรูรั่วหรือลิ้นตีบจะมีประโยชน์หลายประการดังนี้

 • •เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากการตีบหรือรั่วที่ไหน
 • •เพื่อตรวจหาความผิดปกติเกี่ยวกับการไหลเวียน
 • •เพื่อตรวจความผิดปกติอื่นที่อาจจะพบร่วมกัน
 • •เพื่อตรวจผลเสียที่เกิดจากการรั่วหรือตีบ
 • •ประเมินขนาดของรูรั่วหรือตีบ
 • •ประเมินการทำงานของหัวใจ
 • •ประเมินการทำงานหรือรูรั่วไว้เพื่อเปรียบเทียบ
 • •ประเมินผู้ป่วยหลังการรักษา

ภาวะหรือโรคที่ทำให้เกิดเสียงฟู่(Murmurs) ได้แก่

 • •ลิ้นหัวใจตีบ stenosis
 • •ลิ้วหัวใจรั่ว Regurgitation
 • •ลิ้นหัวใจหย่อน Mitral valve Prolapse
 • •ลิ้นหัวใจอักเสบ Infective Endocarditis
 • •ลิ้นหัวใจเทียม Prosthetic Valves
 • •ผนังหัวใจรั่ว
Hit Counter