urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
ความรู้พื้นฐานงานพยาบาล
 

APGAR score

คะแนน Apgar เป็นค่าคะแนนที่ใช้ประเมินทารกในนาทีที่ 1 และ 5 หลังคลอดเพื่อประเมินภาวะการช่วยหายใจในทารก ประกอบด้วย ลักษณะสีผิว อัตราการเต้นของหัวใจ สีหน้าจากการกระตุ้น การเคลื่อนไหวของทารก และความพยายามในการหายใจ ซึ่งค่าคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนปกติคือ 7คะแนนขึ้นไป

ค่าคะแนนที่ต่ำกว่า 7 จะสัมพันธ์กับภาวะการขาดออกซิเจนตั้งแต่แรกเกิด (birth asphyxia) และมีความเสี่ยงที่ทารกจะเกิดความผิดปกติและความพิการของสมองตามมา

 

Hit Counter