แนวทางการบันทึก และตรวจประเมินคุณภาพ เวชระเบียน
แนวทางการบันทึก รายงานการชันสูตรบาดแผล
แนวทางการปฏิบัติการยืม คืน เวชระเบียน
แนวทางการนำเวชระเบียนผู้ป่วย มาลงรหัส
แนวทางปฏิบัติ การเก็บค้นหาเวชระเบียน
แนวทางปฏิบัติต่อเวชระเบียน ใบชันสูตร ผู้ป่วยคดี อุบัติเหตุ ทำร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน
แนวทางปฏิบัติต่อเวชระเบียน ผู้ป่วยถึงแก่กรรม ผู้ป่วยที่ไม่สมัครใจอยู่ ผู้ป่วยหนีกลับ
แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบสิทธิ ผู้ใช้บริการ
นิยามสถิติสาธารณสุข
การคำนวณเวชสถิติ
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
คู่มือ ICD10
รหัสฐานข้อมูลสถานีอนามัย
OP/PP Individual Data
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
สิทธิประโยชน์
การทบทวนสิทธิ์ประกันสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
การเบิกจ่ายตรง สวัสดิการข้าราชการ
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
Day Surgery (AIA)
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
ประกันสังคม
สัญญาประกันสุขภาพ
สัญญาประกันอุบัติเหตุ