urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
งานเวชระเบียน และ เวชสถิติ
 

แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

 

Hit Counter