urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การบริหารยา

Morphine Sulfate

(Morphine Sulfate Prolonged release 30 mg/tab หรือ injection 10mg/ml)

แนวทางการบริหารยา
 1. การใหยาทางหลอดเลือดดําควรใหแบบ continuous infusion
 2. การให้ยาโดย IV infusion ควรผสมใน NSS หรือ 5%DW ความเข้มข้น 50 mg/ 50 ml


บทบาทของพยาบาล

 1. .ยาเม็ด Morphine tab มีชื่อการค้า MST ContinusÒ อยู่ในรูป Prolonged release จึงห้ามบดยานี้
 2. การให้ยาทางหลอดเลือดดําโดยตรง (IV direct) ควรฉีดช้าๆ เพราะหากให้ยาเร็วเกินไป อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นได้
 3. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยหอบหืด ความดันในสมองสูง ผู้ป่วยช็อค ผู้ป่วยไตวาย
 4. .ผลข้างเคียงของยา จะทำให้เบื่ออาหาร ท้องผูก วิงเวียน ตาพร่า หัวใจเต้นช้า เหงื่อออก คัน
 5. .ระมัดระวังเรื่องการกดการหายใจ โดยเฉพาะเมื่อให้ร่วมกับยาอื่นที่เพิ่มฤทธิ์กดการหายใจ เช่น ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาคลายกังวล
 6. การสังเกตอาการผู้ป่วยที่เกิดยา Overdose ให้ตรวจดูม่านตาผู้ป่วยจะหดเป็นรูเล็กๆ ความดันเลือด
  ต่ำ เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว (Bradycardia)
 7. .การแก้พิษยา overdose ให้ใช้ Naloxone (Narcan)
  • หากเกิดการกดหายใจ ให้จัดการช่วยการหายใจ Airway support
  • Naloxone 2 mg IV (สำหรับเด็กให้ขนาด 0.01 mg/kg) และให้ซ้ำหากจำเป็น อาจให้ได้ขนาดรวมถึง 10 mg

Pethidine Hydrochloride

(Injection 50 mg/ml)

แนวทางการบริหารยา

1.บริหารยาได้ทั้งIM , IV และ SC
2.กรณีฉีดเข้าหลอดเลือดดำให้เจือจางก่อนแล้วฉีดช้าๆ (10 mg/ml)
3.การแก้พิษยา overdose ขั้นแรกหากเกิดการกดหายใจ ให้จัดการช่วยการหายใจ Airway support หลังจากนั้นใช้ Naloxone (Narcan) 2 mg I.V. (สำหรับเด็กให้ขนาด 0.01 mg/kg) และให้ช้ำหากจำเป็น อาจให้ได้ขนาดรวมถึง 10 mg
4.ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ เนื่องจากยาสามารถผ่านรก และส่งผลต่อการหายใจและกดประสาทของทารกได้
5.ควรหลีกเลี่ยงหรือใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วย COPD ,โรคตับ,การทำงานของไตเสียไป

บทบาทพยาบาล
 1. ตรวจสอบการเปลี่ยนสีของยาและสารแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ก่อนฉีด
 2. .ติดตามภาวะ Overdose ของยา จากการสังเกตอาการต่างๆ ซึ่งแสดงภาวะต่อไปนี้ CNS depression, กดการหายใจ, รูม่านตาหด, pulmonary edema, chronic tremor, อาการชัก (seizure)
 3. การแก้พิษ ให้ใช้ Naloxone (Narcan)
 • หากเกิดการกดการหายใจ ให้จัดการช่วยการหายใจ Airway support
 • Naloxone 2 mg IV (สำหรับเด็กให้ขนาด 0.01 mg/kg ) และให้ซ้ำหากจำเป็ฯ อาจให้ได้ขนาดรวมถึง 10 mg

 

Hit Counter