urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การบริหารยา

Octreotide Acetate

( Sandostatin ®, Injection 0.1 mg/ml )

แนวทางการบริหารยา

1.สำหรับ esophageal varice ใช้ IV bolus: 25-50 mcg ตามด้วย  IV infusion: 25-50 mcg/hr
2.การหยดเข้าหลอดเลือดดำ  ควรเจือจางด้วยสารละลาย  normal  saline  ปราศจากเชื้อมากกว่า
สารละลาย  dextrose  เพราะยามีผลต่อการเกิด glucose  homeostasis
3.ละลายยา 0.5 mg  ในสารละลาย  normal  saline 60  ml  ควรหยดสารละลายเข้าหลอดเลือดดำโดยใช้  Infusion  pump  ในความเข้มข้นต่ำ ๆ ควรให้มากกว่า 15-30 นาที  สำหรับ iv  push  ควรให้มากกว่า 3 นาที
4.เข้ากันไม่ได้กับสารละลายของอาหารที่ให้ทางสายยาง (Parenteral  Nutrition)  เพราะจะเกิดการสร้าง glycosyl  octreotide  conjugate
5.สารละลายที่เจือจางแล้วมีความคงตัวทางกายภาพและเคมี 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง (25° C )เก็บพ้นแสง  และควรใช้สารละลายทันที  ถ้ายังไม่ใช้ทันที  ควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8° C จะอยู่ได้ 48 ชั่วโมง (ก่อนใช้สารละลายควรตั้งทิ้งไว้ให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง)

บทบาทพยาบาล

1.ควรติดตามระดับน้ำตาลในเลือดเพราะยามีผลเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือด
2.ควรทำอุลตราซาวด์ตรวจถุงน้ำดีก่อนที่จะใช้ยาและทุก 6-12 เดือน  เพราะการใช้ยาระยะนานอาจก่อให้เกิดพิษในถุงน้ำดี

Tamoxifen tab

(10 mg/tab)

บทบาทของพยาบาล

1.ผลข้างเคียงที่รุนแรง คือ endometrial cancer, thromboembolic และ cataract formation

2.ตรวจดู vaginal discharge, leg swelling และ change in vision

3. สำหรับผู้ป่วยที่มีประจำเดือนผิดปกติ ก่อนเริ่มต้นใช้ยานี้ควรมีการตรวจสอบ pregnancy  test เนื่อง
จากยาอาจมีผลต่อทารกได้ (pregnancy category D)

4.ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติ Deep vein thrombosis หรือ Pulmonary embolism เนื่องจากยาจะเพิ่มอุบัติการณ์การเกิด thromboembolic event

Hit Counter