urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การบริหารยา

วัคซีนที่อยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)

วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (OPV และ IPV)

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccine; DTP)

HBV วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี

MMR หัด คางทูม หัดเยอรมัน

JE วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (Japanese Encephalitis : JE)

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วัคซีนที่อยู่นอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

วัคซีนป้องกันโรค Haemophilus influenzae type b

HAV ป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส A

VAR อีสุกอีใส

Influenza Vaccine วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อ Streptococcus pneumoniae

วัคซีนป้องกันโรคทัยฟอยด์

 

 

Hit Counter