urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การบริหารยา

วัคซีนป้องกันโรค Haemophilus influenzae type b

เชื้อ Haemophilus influenzae type b เป็นเชื้อที่ก่อโรคหลายอย่างในเด็กเล็ก เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบ ติดเชื้อในข้อ เป็นต้น จึงแนะนำให้เด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปีทุกคนควรจะได้รับวัคซีนนี้ โดยเฉพาะในชุมชนแออัดหรือสถานเลี้ยงเด็กเล็ก รวมทั้งเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตัวนี้ได้ง่าย เช่น เด็กที่มีภาวะโรคธารัสซีเมีย ผู้ที่ตัดม้าม ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น โดยขนาดที่แนะนำคือ

เด็กปกต ฉีด 0.5 มล. เข้ากล้ามเนื้อ

วัคซีนในปัจจุบันมีอยู่หลายบริษัท ได้แก่

 1. PRP-T (conjugated กับ Tetanus toxoid) ประกอบด้วย PRP 10 m g ผสมกับ diluent 0.5 มล. ที่มีจำหน่าย ได้แก่

  1.1  HiberixTM ผลิตโดย GSK

  1.2  ACT-HIBTM ผลิตโดย AVENTIS

  1.3  TETRAct-HIBTM ผลิตโดย AVENTIS ซึ่งเป็น PRP-T 10 m g ผสมกับ DTPw ในรูปน้ำขนาด 0.5 มล.

  1.4  PENTAct-HIBTM ผลิตโดย AVENTIS ซึ่งเป็น PRP-T 10 m g ผสมกับ DTPw และ inactived polio vaccine (IPV) ในรูปน้ำ 0.5 มล.

  1.5  ACTACELTM ผลิตโดย AVENTIS ซึ่งเป็น PRP-T 10 m g ผสมกับ DTPa

 2. PRP-OMP (conjugated กับ outer membrane protein ของเชื้อ N.meningitidis) ได้แก่

2.1 Pedvax HIBTM ผลิตโดย MSD ซึ่งเป็น PRP-OMP 7.5 m g ในรูปน้ำ 0.5 มล.

2.2 ComvaxTM ผลิตโดย MSD ซึ่งเป็น PRP-OMP 7.5 m g ผสมกับ HbsAg 5 m g ในรูปน้ำ 0.5 มล

 1. HbOC (conjugated กับ non-toxic mutant ของ diptheria toxin) ได้แก่ Vaxem-HibTM ผลิตโดย Biogenetec ประกอบด้วย PRP 10 m g ผสม diluent 0.5 มล.

โดยจำนวนครั้งที่ฉีดขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มฉีด ดังนี้

อายุที่เริ่มฉีด

PRP-T , HbOC

PRP-OMP

2-6 เดือน

0 , 2 , 4

0 , 2

7-11 เดือน

0 , 2

0 , 2

12-24 เดือน

เข็มเดียว

เข็มเดียว

เด็กที่มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อโรคนี้ ควรได้รับวัคซีนเหมือนเด็กปรกติและควรฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็ม เมื่ออายุประมาณ 18 เดือน โดยต้องห่างจากเข็มล่าสุดอย่างน้อย 2 เดือน นอกจากนี้ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หากไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน แม้ว่าอายุมากกว่า 2 ปี ก็ควรได้วัคซีน 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 2 เดือน

ผู้ที่ตัดม้าม ควรฉีดวัคซีน 1 เข็มก่อนตัดม้าม 7- 10 วัน ภายหลังการฉีดอาจพบปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากการฉีดคืออาจทำให้มีไข้ ปวด บวม เฉพาะที่ได้

หมายเหตุ : ให้พร้อมวัคซีนอื่นได้แต่ต้องแยกฉีดคนละตำแหน่ง

Hit Counter