urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การบริหารยา

BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)

วัคซีนป้องกันวัณโรค ทารกแรกเกิดทุกคนควรได้รับวัคซีนนี้ หากไม่ได้รับให้ฉีดทันทีที่มีโอกาสโดยฉีดเข้าในผิวหนัง ( intradermal ) ขนาด 0.1 มล. วัคซีนนี้เก็บที่อุณหภูมิ 4oC จะเก็บได้นาน 1-2 ปี หากผสมหรือเปิดใช้ต้องให้หมดใน 12 ชม. ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจะเป็นอาการเฉพาะที่จากการฉีดวัคซีน

ข้อห้าม

  • มีแผลติดเชื้อ หรือแผลไฟไหม้ในบริเวณที่จะฉีด
  • มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม ทั้งนี้ยกเว้นเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งยังไม่มีอาการสามารถฉีด BCG ได้
  • หญิงมีครรภ์
  • มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน

หมายเหตุ

  1. วัคซีน BCG ให้พร้อมวัคซีนอื่นได้

  2. หลังฉีดวัคซีน BCG อาจมีฝีขนาดเล็กเกิดขึ้นได้

 

Hit Counter