urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
การบริหารยา

หลักการบริหารยา 6 R

โอกาสของความคลาดเคลื่อนทางยา

หลักการที่ 1.

การประกันความถูกต้องด้านผู้ป่วย (Right patient)

 

การส่งจ่าย การกระจาย การส่งมอบ และการบริหารยาให้ผู้ป่วยผิดคน

หลักการที่ 2.

การประกันว่าผู้ป่วยจะได้รับยาที่ มีคุณภาพ เป็น ไปตามเงื่อนไขผู้ป่วย หรือถูกต้องตามที่แพทย์ต้องการ (Right drug)

• การให้ยาผิดชนิด
• การให้ยาที่แพทย์ไม่ได้สั่ง เช่น ยา ที่ผู้ป่วยนําติดตัวมา
• การให้ยาที่ผู้ป่วยเคยมีประวัติการแพ้
• การให้ยาที่หมดอายุ
• การให้ยาเสื่อมคุณภาพ

หลักการที่ 3.

การประกันว่าผู้ป่วยจะได้รับยาที่มี ความแรง ความเข้มข้น ขนาดยาตามความเหมาะสม และเป็น ไปตามที่แพทย์ต้องการ(Right dose)

• การให้ยาผิดขนาด
• การคํานวณขนาดยาผิด
• ไม่่สามารถใช้ยาที่มีี เทคนิคการ บริหารพิเศษ เช่น ยาพ่น
• ผิดความแรง
• ผิดความเข้มข้น
• การเจือจางผิด
• การให้ยาซ้ำ
• การให้ยาที่แพทย์สั่งหยุด
• การต่อยาโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่ง
• การลืมให้ยา โดยข้ามไปให้ยาเวลาใหม่

หลักการที่ 4.

การประกันว่า ผู้ป่วยจะได้รับยาถูกต้องตามเวลาที่เหมาะสม (Right time)

 

• การให้ยาผิดไปจากเวลาที่กําหนด
• การลืมให้ยาและมีการให้เมื่อนึกได้
• การหยดให้ยาเร็วกว่าที่ี่แพทย์กําหนด
• การหยดให้ยานานกว่าที่ี่แพทย์กําหนด
•การให้ยาคลาดเคลื่อน ระหว่างการให้ก่อนหรือหลังอาหาร

หลักการที่ 5.

การประกันว่าผู้ป่วยจะได้รับยาถูกช่องทาง หรือวิธีบริหารยาที่ี่เหมาะสม (Right route)

• การให้ยาผิดช่องทาง เช่น IV IM IT ID Sc Oral SL Inhaler
• การใช้ ยาหยอดตา หยอดหู ผิดข้าง หรือไม่เป็น ไปตามที่ี่แพทย์สั่ง

หลักการที่ 6.

การประกันว่า ผู้ป่วยจะได้รับการบริหารยา ด้วยเทคนิคที่เหมาะสม (Right technique)

 

• การผสมยาเข้าดัวยกันโดยไม่เหมาะสม
• การบริหารยาที่เข้ากันไม่ได้เข้าทาง Y site หรือร่วมสายเดียวกัน
• การบริหารยาด้วยเทคนิคที่ไม่
เหมาะสมส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์
• การเดินยาเร็วกว่าที่ควรเป็น เช่น IV push นานกว่า 5นาที
• การบดยาที่ไม่ควรบด หรือยาที่เข้ากันไม่ได้้ทางกายภาพ
Hit Counter