urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
โภชนาการ
 

โภชนาการสำหรับมะเร็งระยะลุกลาม (Nutrition in Advance Cancer)

ผลข้างเคียงทางด้านสารอาหาร อาจเกิดขึ้นหรือมีอาการทรุดลงเมื่อโรคมะเร็งลุกลามมากขึ้น อาการข้างเคียงทางด้านสารอาหาร ที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการรุนแรง ได้แก่

•อาการที่ทำให้เกิดการอ่อนเพลีย น้ำหนัก ไขมัน และกล้ามเนื้อลีบลง

•น้ำหนักตัวลดลงมากกว่า 10% ของน้ำหนักตัวปกติ

•ไม่สามารถกินอาหารได้เต็มที่

•ผายลม •เบื่ออาหาร •ท้องผูก •ปากแห้ง

•รสนิยมในด้านอาหารเปลี่ยนไป

•อาเจียน •กลืนลำบาก

การรักษาอาการในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามนั้นทำ เพื่อบรรเทาอาการและเพิ่ม คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

เป้าหมายของการ Palliative Care คือ การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ซึ่งการดูแล อาการ ดังกล่าวนี้รวมถึงการป้องกันหรือการรักษาอาการ, ผลข้างเคียงตั้งแต่ที่เริ่มมีอาการ และยังครอบคลุมไป ถึงปัญหาด้านจิตใจ และสังคมด้วย

อาการป่วยที่พบได้ทั่วไปในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม ได้แก่ การกินอาหารได้น้อยลงเนื่องจากมีปัญหา ในการกลืน ในกรณีนี้ผู้ป่วยควรได้รับสารอาหารในรูปอาหารอ่อนหรืออาหารเหลวมากกว่า และผู้ป่วยอาจจะสามารถ กลืนอาหารเหลวที่มีลักษณะน้ำข้นได้ดีกว่าน้ำใส นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีอาการในระยะสุดท้ายอาจจะไม่มีอาการหิวหรือ อยากอาหาร และสามารถรับอาหารได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เมื่อโรคมะเร็งมีอาการรุนแรงขึ้น ควรมีการดูแลด้านโภชนาการ ในด้านความสุขและความชื่นชอบในการรับ ประทานอาหารมากขึ้น นอกเหนือจากการดูแลในเรื่องของพลังงานและสารอาหารตามปกติ

ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักนี้อาจจะต้องมีการผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆ ในด้านอาหารลงโดยคำนึงถึงความต้อง การและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้มากขึ้น เช่น การลดการจำกัดของหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวาน แต่ก็ยังคงควรที่จะ จำกัดในเรื่องที่จำเป็นเช่น การให้อาหารอ่อนในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน ,มดลูก,รังไข่ หรือมะเร็งที่อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบ ต่อบริเวณช่องท้อง เพื่อป้องกันภาวะลำไส้อุดตัน

 

Hit Counter