urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
 

ความรู้วิชาชีพ

การพยาบาลพื้นฐาน
การรักษาพยาบาลภาวะฉุกเฉิน
การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ [ Lab ]
การตรวจรังสีวินิจฉัย [ X -Ray ]
ตรวจพิเศษต่างๆ
การบริหารยา
Anatomy
โภชนาการ
เวชระเบียน & เวชสถิติ
ระบบพัฒนาคุณภาพ
ทบทวนการใช้ทรัพยากร
กฎระเบียบ วิชาชีพพยาบาล

 

Hit Counter