urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
กฎระเบียบ วิชาชีพ
 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ลงประกาศ หัวข้อเรื่อง
8 มีค. 2554 ว่าด้วยบุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาล ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๓
22 พย. 2545 ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ตามข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.๒๕๔๕

18 ตค. 2547

โรคติดต่อต้องแจ้งความ
18 ตค. 2547 โรคติดต่อและอาการสำคัญ

 

Hit Counter