urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
การตรวจเพื่อวินิจฉัย
 

กลุ่มอาการทางระบบประสาท

กลุ่มโรคติดเชื้อ การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ
โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)
  1. เจาะเลือด 1-3 มล. ในเด็ก หรือ 5-10 มล.ในผู้ใหญ่ ดูดเลือดใส่ขวด Hemoculture, Brain heart infusion หรือ Tryptic soy broth สำหรับเด็กให้ได้อัตราส่วนเลือดต่อ Broth 1:10-1:20 สำหรับผู้ใหญ่ 1:5-1:10 และนำส่งที่อุณหภูมิห้องโดยเร็วที่สุด
  2. ทำ Nasopharyngeal swab ใช้ calcium alginate swab ที่ทำด้วย flexible wire ผ่านเข้าไปในรูจมูก ช้าๆให้แตะผนังในสุดหมุนลวด 5 นาที กระตุ้นให้คนไข้ไอแล้วเลื่อน swab ออกมา ป้าย swab ลงใน chocolate agar ทันทีหรือให้บ่มใน candle jar พร้อมสำลีชุบน้ำให้ความชื้นที่อุณหภูมิห้อง นำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง หรือตัดปลายลวด จุ่มลงใน Amies transport medium ส่งภายใน 2 ชั่วโมง และไม่ควรเกิน 48 ชั่วโมง ห้ามแช่เย็น
  3. ในผู้ป่วยที่มีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ให้ส่ง CSFอย่างน้อย 1.5 มล.หรือเลือด 5-10 มล. และให้ส่งถึงห้องปฏิบัติการเพื่อเพาะเชื้อภายใน 1 ชั่วโมง กรณีที่ไม่สามารถทำได้ สำหรับ CSF ให้ใส่ขวด sterile ปิดจุกหลวมๆใส่ใน candle jar พร้อมสำลีชุบน้ำให้ความชื้นที่อุณหภูมิห้อง ควรส่งตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับเลือด (Hemoculture) เก็บได้ที่อุณหภูมิห้องนาน 4-6 ชั่วโมง ต้องไม่เก็บตัวอย่างโดยการแช่เย็น ไม่ปล่อยให้แห้ง และไม่ให้ถูกแสงแดด
ไข้สมองอักเสบ(Encephalitis-unspecified, Japanese encephalitis, Enterovirus encephalitis)
  1. CSF อย่างน้อย 1 มล.ใส่หลอดปลอดเชื้อ ปิดจุกและพันด้วยพาราฟิล์มให้แน่น เก็บและนำส่งโดยกระติกน้ำแข็ง (ในกรณีไม่สามารถนำส่งได้ทันที ให้เก็บในตู้เย็นช่องแช่แข็ง)
  2. เลือด เก็บแล้วปั่นแยกซีรั่มโดยต้องเก็บ paired serum จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 14-21 วัน ครั้งละๆ 2 หลอดต่อครั้ง โดยหลอดแรก 3 มล. (เพื่อตรวจหา JE, Herpes simplex virus, และ Dengue virus) และหลอดที่ 2 จำนวน 2 มล.เพื่อตรวจหา Enterovirus 71หรือ Enterovirus อื่นๆ ถ้าไม่สงสัย Enterovirus 71หรือ Enterovirus อื่นๆ ให้เก็บเพียง 1 หลอด ปริมาณ 3 มล. ปิดจุกและพันด้วยพาราฟิล์มให้แน่น เก็บตัวอย่างและนำส่งในกระติกน้ำแข็ง (หรือในถังไนโตรเจนเหลวกรณีสงสัย JE ) จนกว่านำส่ง โดยเก็บครั้งท ี่1 และครั้งที่ 2 ห่างกัน 14-21 วัน
  3. อุจจาระปริมาณ 8 กรัม (2 นิ้วหัวแม่มือ) เก็บ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 โดยเร็วที่สุด ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งที่ 1. เป็นเวลา 24-48 ชม.ต้องเก็บตัวอย่างทั้ง 2 ครั้ง ภายใน 14 วัน นับจากวันเริ่มป่วย การนำส่ง ให้แช่ในกระติกน้ำแข็ง
โรค Nipah virus
เก็บเลือดประมาณ 5 มล.แล้วปั่นแยกซีรั่มที่ 2000 รอบ ประมาณ 10 นาทีโดยต้องเก็บ paired serum จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 14-21 วัน
โรคโปลิโอ (Polio)
อุจจาระปริมาณ 8 กรัม (2นิ้วหัวแม่มือ) โดยเก็บภายใน 14 วัน หลังมีอาการอัมพาต เก็บ 2 ครั้ง ห่างกัน 24-48 ชม. นำส่งตัวอย่างโดยกระติกน้ำแข็ง
โรคพิษสุนัขบ้า
  1. สมองสัตว์ที่สงสัยติดเชื้อพิษสุนัขบ้า นำส่งโดยกระติกน้ำแข็ง ซึ่งมีน้ำแข็งอยู่ 1/3 ของกระติกแล้วเทน้ำแข็งทับ รีบนำส่งห้องปฏิบัติการ ถ้าไม่สามารถนำส่งได้ทันทีให้เก็บที่อุณหภูมิ 4oc ไม่ควรแช่แข็ง
  2. เลือด เจาะเลือดผู้ป่วย 3-5 มล. ปั่นแยกซีรั่ม 1500-2000 รอบ 5 นาที เก็บและนำส่งโดยกระติกน้ำแข็ง
Hit Counter