urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
การตรวจเพื่อวินิจฉัย
 

ไข้ออกผื่น หรือ ไข้และต่อมน้ำเหลืองโต

กลุ่มโรคติดเชื้อ การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ
ไข้เลือดออก (Dengue virus infection)
เพื่อตรวจหา Antibody ต่อ Dengue virus โดยเก็บเลือด 5 มล.แล้วปั่นแยกซีรั่ม (2000 รอบ 10 นาที) ถ้าไม่สามารถปั่นแยกซีรั่มได้ ให้ตั้งเลือดทิ้งไว้จนตกตะกอนแล้วดูดเฉพาะซีรั่ม ประมาณ 1-2 มล.โดยเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน เก็บซีรั่มที่อุณหภูมิ 4 0 c นำส่งโดยกระติกน้ำแข็ง
 
สำหรับผู้ป่วยที่อาการทางไตหรือปอดรุนแรงร่วมด้วย ต้องการซีรั่มเดี่ยวอย่างน้อย 1 มล.ถ้าไม่สามารถนำส่งได้ทันทีให้เก็บแช่แข็งที่ -20 oc การนำส่งโดยเร็วที่สุดและอยู่ในสภาพแช่เย็น 4oc ตลอดเวลา
โรคหัด (Measles)
  1. การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจแยกเชื้อไวรัสโรคหัด เจาะเลือดผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่พบผื่น เจาะเลือดประมาณ 3-5 มล. ใส่ในหลอดไร้เชื้อที่บรรจุ Heparin เข้มข้น 1-2 IU ต่อลือด 1 มล. ผสมให้เข้ากันอย่างช้าๆ ปิดฝาหลอดให้สนิท โดยใช้ parafilm แช่น้ำแข็งรีบนำส่งห้องปฏิบัติการ แต่หากจำเป็นต้องรอ ควรเก็บในตู้เย็น 4 C และนำส่งภายใน 24 ชั่วโมง เก็บ Nasal swab หรือ throat swab แช่ใน transport media (ซึ่ง NIH ผสม transport media เอง)แช่เย็น รีบส่งทันที
  2. การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อโรคหัด
    2.1. เพื่อหาระดับภูมิคุ้มกัน เจาะเลือดประมาณ 5 มล. ปั่นแยกซีรั่มเก็บใส่หลอดไร้เชื้อ ปิดจุกให้แน่นแช่ในน้ำแข็งนำส่งห้องปฏิบัติการทันที
    2.2. เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค เจาะเลือด 2 ครั้งห่างกัน 14 วัน โดยเจาะเลือดประมาณ 5 มล. ปั่นแยกซีรั่มที่ 1500-2000 รอบ 10 นาที เก็บใส่หลอดไร้เชื้อปิดจุกให้แน่น เก็บไว้ที่ -20oC รอจนได้ซีรั่มที่เจาะครั้งที่ 2 บรรจุรวมในถุงพลาสติก แล้วนำส่งโดยแช่ในกระติกน้ำแข็ง
โรคอีสุกอีใส (Chicken pox), โรคงูสวัด (Varicella zoster), โรคเริม (Herpes)
  1. เก็บตัวอย่างจากเยื่อบุผิวหนัง โดยการเก็บ Vesicular หรือ pustular fluid โดยสะกิดถุงน้ำด้วย Lancet และดูดน้ำในตุ่ม ใส่ใน Transport media แล้วส่งตรวจโดยแช่ในกระติกน้ำแข็ง กรณีเก็บโดย smear ให้ใช้ Lancet ขูดแผลจนกระทั่งผิวชื้นแต่เลือดไม่ออก แล้วแช่ส่วนที่เป็นสำลีใน transport media หรืออาจป้ายบนสไลด์ก็ได้ ส่วนสะเก็ดแผลใช้ Lancet สะกิดแผลจำนวนอย่างน้อย 6 สะเก็ดแผล ลงในหลอดปราศจากเชื้อ นำส่งโดยแช่ในกระติกน้ำแข็ง ถ้าจำเป็นต้องรอ ให้เก็บในตู้เย็นชั้นธรรมดาไม่เกิน 48 ชม.
  2. เก็บซีรั่มเพื่อตรวจหาแอนติบอดี โดยการเจาะเลือด 2 ครั้งๆละประมาณ 3-5 มล.ห่างกัน 14 วัน ปั่นแยกซีรั่มจาก clot blood(1500-2000 รอบ ประมาณ 10 นาที) ถ่ายใส่ในหลอดไร้เชื้อ แช่ในกระติกน้ำแข็ง หากต้องรอตัวอย่างเลือดครั้งที่สอง ให้เก็บตัวอย่างเลือดในตู้เย็น (4oc) แล้วส่งโดยแช่ในกระติกน้ำแข็ง
โรคไข้ออกผื่น (Chikungunya viral infection)
เก็บซีรั่มคู่ (paired serum)ห่างกัน 7-14 วัน ให้เจาะเก็บเลือด 5 มล.ใส่หลอดแก้วปราศจากเชื้อ ปั่นแยกซีรั่ม (ที่ 2000 รอบเป็นเวลา 10 นาที ) ใส่หลอดปราศจากเชื้อ พันด้วยพาราฟิล์มให้แน่น เก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็น แล้วส่งพร้อมกันทั้ง 2 ตัวอย่าง
โรคติดเชื้อ Infectious mononucleosis, Cytomegalo virus และ Epstein-Bar virus
เพื่อตรวจหา Ig M ต่อเชื้อ โดยเจาะเลือดครั้งเดียวปริมาตร 5 มล. ปั่นแยกซีรั่ม เทซีรั่มใสหลอดสะอาด และนำส่งโดยแช่ในกระติกน้ำแข็ง ระหว่างรอนำส่งให้เก็บที่อุณหภูมิ -20oc
Hit Counter