urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
การตรวจเพื่อวินิจฉัย
 

โรคเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัส

กลุ่มโรคติดเชื้อ การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ
โรคเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัส
  1. ตัวอย่าง swab ตา โดยใช้ swab ป้ายจากบริเวณเยื่อบุตา เก็บใส่หลอดที่มี viral transport media นำส่งโดยแช่ในกระติกน้ำแข็ง
  2. ตัวอย่างเลือด ให้เก็บ 2 ครั้งๆละ 3-5 มล. โดยเก็บครั้งแรกภายใน 3 วันหลังป่วย และครั้งที่สอง ห่างจากครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 14 วัน นำส่งโดยแช่ในกระติกน้ำแข็ง
Hit Counter