urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
การตรวจเพื่อวินิจฉัย
 

โรคติดเชื้อ Anaerobic Bacteria

กลุ่มโรคติดเชื้อ การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ
โรคติดเชื้อ Anaerobic Bacteria (Clostridium Botulinum, Clostridium Perfringen)
  1. การเก็บวัตถุตัวอย่างโดยการ swab เป็นประเภทวัตถุตัวอย่างที่ไม่ดีนัก เนื่องจากป้ายตัวอย่างได้น้อย และมีเชื้ออื่นๆ ปนเปื้อนมาง่าย แห้งง่าย อาจมีเชื้อตกค้างอยู่ตามสำลี แต่เมื่อมีความจำเป็นควรใช้ swab ที่เก็บไว้ในหลอดทดลองบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์ หลังจากป้ายตัวอย่างหรือเชื้อแล้ว เก็บในหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์อีกหลอดหนึ่ง หรือจุ่มลงใน transport media ชนิดที่ปราศจากออกซิเจน (Prereduced Anaerobically Sterilized Cary - Blair medium, PRAS) หรือจุ่มอยู่ใน transport media แล้วรินพาราฟิลม์เหลวลงในหลอด วัตถุตัวอย่างควรเก็บมา 2-3 อัน
  2. การเก็บวัตถุตัวอย่างของเหลว ใช้เข็มและกระบอกฉีดยาเก็บตัวอย่างแล้ว ไล่อากาศในกระบอกฉีดยาให้หมด แล้วฉีดสิ่งส่งตรวจอย่างน้อย 1 มล. ลงในขวดหรือหลอดทดลองที่ปราศจากเชื้อที่บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเมื่อไล่อากาศในกระบอกฉีดยาออกหมดแล้ว ปักเข็มลงบนจุกยางที่ปราศจากเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อถูกกับอากาศ หรือถ้าไม่มีขวดหรือหลอดบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์ ให้เก็บตัวอย่างที่มากพอ ฉีดลงในขวดหรือหลอดทดลองเล็กๆ ให้เต็มขวดหรือหลอด เพื่อแทนที่อากาศให้มากที่สุด
  3. การเก็บวัตถุตัวอย่างเนื้อเยื่อ เป็นตัวอย่างที่เหมาะสม เพราะเชื้ออยู่ในเนื้อเยื่อได้นานหลายชั่วโมง ควรเก็บเนื้อเยื่อ ในหลอดทดลองสะอาดปราศจากเชื้อที่บรรจุก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์
  4. ตัวอย่างที่เก็บแล้ว ควรนำมาดำเนินการตรวจเพาะเชื้อทันที หรือนำส่งห้องปฏิบัติการใน 2 ชั่วโมง ถ้านานกว่านั้นก็ควรเก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บในที่เย็น เพราะความเย็นมีผลต่อการเจริญเติบโตของบักเตรีไร้อากาศบางชนิดได้
Hit Counter