urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

การหมดสติ (Unconsciousness)

หมายถึง :

ภาวะที่ร่างกายไม่รับรู่ต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่มากระตุ้น เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อศูนย์ควบคุมความรู้สึกตัว (reticutar activation system) และสมองใหญ่ (cerebral hemisphere)

สาเหตุ:

 1. มีรอยโรคในกะโหลกศีรษะ ( structural cause) เช่น มีภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะ หรือในเนื้อสมอง
 2. มีความผิดปกติของเมตาบอลิซึม (metabolic cause) เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ความผิดปกติของเกลือแร่
 3. ภาวะมีของเสีย ( เช่น ketone, carbondioxide) มากในกระแสเดือด การได้รับสารพิษ หรือ ยาเกินขนาด
 4. ภาวะลมชัก หลังอาการชัก
 5. ภาวะลมแดด

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 • ความดันโลหิตต่ำหรือสูงกว่าปกติ
 • การหายใจผิดปกติ
 • ไข้สูง
 • บาดแผลที่ศีรษะ
 • มีความผิดปกติของระบบประสาท เช่น ชัก เกร็ง
 • มีความผิดปกติของสารน้ำ และเกลือแร่ในร่างกาย
 • ขนาดรูม่านตาอาจเปลี่ยนแปลง
 1. ประเมินความรู้สึกตัว ABCS
 2. ประเมินหาสาเหตุของการหมดสติ เช่น การตรวจเลือดจากปลายนิ้ว โดยใช้แถบ (strip) เปรียบเทียบ และวัดค่าด้วยเครื่อง เพื่อประเมินระดับน้ำตาลในเลือด
 3. ให้ออกซิเจน และสารน้ำทางหลอดดำตามข้อบงชี้
 4. จัดให้ผู้ป่วยนอนตะแคงกึ่งคว่ำไปด้านใดด้านหนึ่ง ไม่หนุนหมอน จับศีรษะและคอแหงนเชิดขึ้นเล็กน้อย เพื่อป้องกันลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจ
 5. ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
 6. งดน้ำและอาหารทางปาก
 7. กรณีพบหมดสติร่วมกับระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypogly cemia) ประมาณ <70 mg/dl ควรให้ 50% glucose ทางหลอดเลือดดำ
 8. กรณีผู้ป่วยหมดสติจากการรับประทานสารพิษมาภายใน 1 ชั่วโมง ให้ใส่สายสวนกระเพาะอาหาร และล้างกระเพาะอาหารด้วย NSS ประมาณ 500 มล. (ยกเว้นการรับประทานกรดและด่าง)
 9. ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม
Hit Counter