urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

พยายามฆ่าตัวตาย (Suicide attempt)

หมายถึง

การมีความคิดอยากทำร้ายตัวเอง เนื่องมาจากความรู้สึกหมดหวังในชีวิต คิดว่าชีวิตไม่มีความหมาย และพยายามทำตามความคิดนั้น หรือเป็นผลมาจากสิ่งกระตุ้น เช่น ยาและสารเสพติดบางอย่าง ความกดดันทางด้านจิตวิทยาและสังคม การพยายามฆ่าตัวตายมีทั้งการวางแผนไว้ล่วงหน้า และการกระทำแบบหุนหัน
การพยายามฆ่าตัวตาย เป็นภาวะฉุกเฉินทางจิต ที่ต้องรีบให้การช่วยเหลือ

 • 80% ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายมีความผิดปกติของอารมณ์
 • 20% มีภาวะติดสุรา และผู้ป่วยที่เป็น schizophrenia หรือ มีโรคเรื้อรัง

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 1. มีบาดแผลจากการทำร้ายร่างกาย
 2. ได้รับสารพิษจากการทำร้ายตัวเอง
 3. กำลังอยู่ในช่วงที่ดื่มสุราจัด หรือขาดสุรา
 4. ใช้สารเสพติด
 5. มีโรคจิตประสาท
 6. มีความเครียด ความกังวลสูง
 • ผู้ช่วยเหลือไม่ควรคิดว่าเป็นการทำตัวเอง ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ควรแสดงกริยารังเกียจ รำคาญ หรือเพิกเฉย หลักในการดูแลรักษา ดังนี้
 • ประเมินความรู้สึกตัว ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตและประเมินสภาพผู้ป่วยว่าได้รับบาดเจ็บส่วนใด ได้รับสารพิษ หรือยาอะไร
 • ประเมินหาสาเหตุ โดยการซักถาม เท่าทีจะทำได้ด้วยท่าทีเป็นมิตร และเต็มใจที่จะช่วยเหลือ
 • ปกป้อง ป้องกันผู้ป่วยจะทำร้ายตนเอง ไม่ทิ้งให้ผู้ป่วยอยู่โดยลำพัง
 • จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย เก็บสิ่งขิงหรือวัตถุที่อาจนำมาทำร้ายตัวเอง เช่น ไฟฉาย ปากกา เชือก ขวดน้ำ
 • บางรายอาจจำเป็นต้องผูกรัด โดยใช้สายหนังหรือผ้าผืนใหญ่ รัดแทนเชือกเส้นเล็กๆ
 • นัดให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ
 • ส่งต่อไปยังสถานบริการที่มีความพร้อม เพื่อปรึกษา จิตแพทย์ และเฝ้าดูแลใกล้ชิด
Hit Counter