urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

โรคหลอดเลือดสมอง

(Stroke/Cerebrovascular disease)

หมายถึง

โรคที่เป็นผลมาจากการที่สมองได้รับความเสียหายจากความผิดปกติหลอดเลือดในสมอง โดยมีอาการขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ได้รับความเสียหาย ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน

สาเหตุแบ่งตามลักษณะของโรค

 1. ภาวะที่สมองขาดเลือด(cerebral ischemia) เช่น
  • Transcient ischemic attack (TIA)
  • Cerebral infarction
 2. ภาวะมีเลือดออกภายในสมอง (cerebral hemorrhage)
  โรคที่มีอาการคล้ายกันกับโรคหลอดเลือดสมอง เช่น
  • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
  • ภาวะที่มีความผิดปกติของเกลือแร่
  • เป็นลม

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 • หมดสติ
 • อ่อนแรงทั้งตัว หรืออ่อนแรงเป็นบางส่วน
 • ชาครึ่งซีก หรือชาเฉพาะส่วนของร่างกาย
 • คอแข็ง
 • ตามัว หรือมองไม่เห็นทันทีทันใด โดยเฉพาะเป็นข้างเดียว
 • พูดไม่ชัด ตะกุกตะกัก นึกคำพูดไม่ออก หรือไม่เข้าใจคำพูด
 • ปวดศีรษะเฉียบพลัน และรุนแรง ชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
 • เวียนศีรษะ บ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน
 • เดินลำบาก
 • เป็นลม
 1. ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 2. ถ้าระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตหยุดทำงาน ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation)
 3. ให้ออกซิเจน
 4. ซักถามประวัติเท่าที่ทำได้ เพื่อหาสาเหตุซึ่งอาจมีอาการหรือโรคอื่นที่มีอาการคล้ายกันได้
 5. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ควรให้สารน้ำที่มีความเข้มข้นใกล้เคียงกับเลือด  (isotonic solution) เช่น NSS, Lactated Ringer’s solution ไม่ควรให้สารน้ำที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเลือด เช่น 5% D/W เพราะจะทำให้เกิดสมองบวมเป็นการเพิ่มความดันในกะโหลกศีรษะ  
 6. อัตราการให้สารน้ำควรให้ประมาณ maintenance หรือ ต่ำกว่า maintenance เล็กน้อย*
 7. ถ้าผู้ป่วยมีลักษณะของ increase intracranial pressure ให้ IV fluid rate KVO (Keep Vein Open)
 8. งดอาหารและน้ำทางปาก
 9. ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม

* การคำนวณ โดยใช้น้ำหนัก (ปอนด์) X 35 ในเด็ก หรือน้ำหนัก (ปอนด์) X21 ในผู้ใหญ่ ซึ่งจะเท่ากับปริมาณความต้องการ fluid ใน 1 วัน

หรือคำนวณจากสูตรของ Holiday and Segar โดย 10 กก. แรกต้องการน้ำ 100 มล./กก. บวกกับ 10 กก. ที่สอง ต้องการน้ำ 50 มล./กก. บวกกับสารน้ำ ที่คำนวณจากน้ำหนักที่มากกว่า 20 กก. ต้องการน้ำ 20 มล./กก.

Hit Counter