urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

อุบัติภัยหมู่ (mass casualty)


หมายถึง

การเจ็บป่วยที่เกิดจากสถานการณ์ที่เกิดโดยกะทันหัน ที่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน โดยมีผู้บาดเจ็บมารักการรักษา ณ สถานพยาบาลในคราวเดียวกันมากเกินกว่าเจ้าหน้าที่เวร หรืออัตรากำลังปกติให้การรักษาได้

สาเหตุของอุบัติภัยหมู่
                1. เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่นพายุ ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ภูเขาถล่ม
                2. เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อุบัติเหตุจราจร สงคราม การต่อสู่ การทำร้ายร่างกาย

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 1. ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย เช่น กระดูกหัก ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ช่องท้อง
 2. มีบาดแผลตามร่างกาย มีแผลไหม้
 3. มีภาวะหมดสติ ช็อก
 • มีการจัดทำแผน และฝึกซ้อมแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียต่อชีวิตและร่างกาย โดย
 • มีการจัดระบบ หรือกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากรแต่ละคน และทุกคนต้องทราบ และปฏิบัติได้ทุกอย่างที่ประกาศใช้แผน
 • มีบุคลากรที่พร้อม
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมตลอดเวลา
 • มีเครือข่ายระบบส่งต่อที่ชัดเจนและพร้อมรับการส่งต่อ (emergency medical service)
 • เตรียมอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อม เพื่อการติดต่อขอความช่วยเหลือและการส่งต่อ
 • มีการฝึกซ้อมและจัดระบบการให้การช่วยเหลืออย่างเป็นขั้นตอน และรวดเร็ว ได้แก่
  • การแยกประเภทผู้บาดเจ็บ
  • ระบบการทำประวัติ
  • ระบบการรักษาตามความหนักเบา และชนิดของการบาดเจ็บ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

ภัยพิบัติ (disaster) และอุบัติภัยหมู่ (mass casualty incident,MCI)

ปัญหาแผนอุบัติเหตุหมู่

 

Hit Counter