urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

ไฟฟ้าช็อต (Electrical injury)


หมายถึง

ภาวะที่ผู้ป่วยจะได้รับอันตรายเนื่องจากผลโดยตรงของกระแสไฟฟ้า และจากการที่กระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน
ความรุนแรง ขึ้นอยู่กับ

 • ชนิด และกำลังของกระแสไฟฟ้า
 • ตำแหน่งของร่างกายที่สัมผัสไฟฟ้า
 • สิ่งแวดล้อม เช่น ร่างกายสัมผัสโลหะ กำลังอยู่ในน้ำ เป็นต้น

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 • ไม่รู้สึกตัว ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง
 • ระบบการไหลเวียนโลหิตผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ
 • มีบาดแผลไหม้ โดยเฉพาะ บริเวณทางเข้าและทางออก ของกระแสไฟฟ้า
 • มีภาวะกระดูกหัก หรือข้อเคลื่อน กระดูกสันหลังหัก
 • เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน


 1. ประเมินความรู้สึกตัว, ABCs
 2. ถ้าระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตหยุดทำงาน ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (cardiopulmonary resuscitation)
 3. ให้ออกซิเจนถ้าหายใจไม่ดี
 4. ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
 5. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ถ้ามีความดันโลหิตลดลงหรือมีภาวะช็อก  
 6. ให้การดูแลบาดแผล และประเมินอาการบาดเจ็บร่วม เช่น กระดูกสันหลังหัก (spinal injury) การบาดเจ็บที่ศีรษะ (head injury)
 7. ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม

ถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไม่มีความผิดปกติต่างๆดังกล่าว ข้างต้น สามรถให้การดูแลรักษาได้

 1. ให้การดูแลบาดแผล
 2. ให้ยาลดอาการปวด
 3. พูดคุยปลอบโดยเพื่อคลายความกลัวความวิตกกังวล
 4. ติดตาม ประเมินผลการรักษา ติดตามอาการเกี่ยวกับหัวใจ ต้อกระจก และอาการทางระบบจิตประสาท (เช่น การมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง)
Hit Counter