urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

การบาดเจ็บทรวงอก (Chest injury)


การบาดเจ็บทรวงอก แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ
                1. Blunt injury เกิดจากได้รับแรงกระแทกหน้าอก เช่น ตกจากที่สูง หน้าอกกระแทกพวงมาลัย
                2. Penetrating injury เกิดจากการบาดเจ็บที่มีแผลทะลุเข้าช่องอก เช่น ถูกยิง ถูกแทง

การบาดเจ็บได้แก่

 • กระดูกซีโครงหัก (fracture ribs)
 • อกรวน(flail chest)
 • มีลมรั่วเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอด (pneumothorax)
 • มีบาดแผลเปิดระหว่างผนังทรวงอกกับช่องเยื่อหุ้มปอด (open pneumothorax)
 • มีเลือดคั่งในปอด (hemothorax)
 • มีภาวะความดันในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (cardiac temponade)
 • มีเลือดออกจำนวนมากจากบาดแผล (massive bleeding)

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 • หมดสติ ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง
 • ช็อก
 • แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ไม่สม่ำเสมอ กระสับกระส่าย
 • เสียงหายใจเข้า 2 ข้าง ไม่เท่ากัน มีเสียงลมรั่วเข้าออกบริเวณหน้าอก
 • มีการเสียเลือดจำนวนมากจากบาดแผล
 • การเคลื่อนไหวของหน้าอก ผิดปกติ เช่น 2 ด้าน ขยับขึ้นลง สวนทางกัน (flail chest)
 • ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 • ให้ออกซิเจนถ้าหายใจไม่ดี
 • ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ถ้ามีความดันโลหิตลดลงหรือมีภาวะช็อก
 • ให้การดูแลบาดแผล ทำการห้ามเลือด ถ้ามีเลือดออก
 • ถ้ามี open pneumothorax ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยปิดบาดแผลที่ผนังช่องอกด้วย sterile occlusive dressing
 • ถ้าผู้ป่วยมี flail chest ให้การช่วยเหลือโดยใช้มือกดบริเวณที่มีการ flail หรือใช้ pressure dressing หรือให้นอนทับอกข้างนั้น
 • ถ้ามีวัตถุเสียบอยู่ห้ามดึงออก
 • จัดให้ผู้ป่วยนอนหัวต่ำ เอียงศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม ( เช่น เสมหะ เลือด หรือน้ำลาย) อุดกั้นทางเดินหายใจ และป้องกันการสูดสำลัก
 • งดอาหารและน้ำ
 • ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม
Hit Counter