urnurse.net
  ภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
 

อาการหืดจับรุนแรงและต่อเนื่อง

(Status asthmaticus)

หมายถึง

ผู้ป่วยหืดจับ และได้รับยาขยายหลอดลมเพื่อรักษาโรคหืดกำเริบแล้ว ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น อาการที่เป็นรุนแรง และอาจมีอาการระบบหายใจล้มเหลวได้

อาการร่วม/อาการแสดง

การรักษาเบื้องต้น/ส่งต่อ

 1. มีอาการไอ หอบ หายใจลำบาก เหนื่อย กระสับกระส่าย
 2. ฟังได้ยินเสียง wheczing ในปอด
 3. มีการเปลี่ยนแปลง การรู้สติ
 4. พูดไม่ได้ พูดไม่เป็นประโยคเพราะเหนื่อย
 5. มีอาการเขียว เหงื่อแตก
 6. ฟังไม่ได้เสียง air emtry เลย
 7. มี pulsus paradoxus
 • ประเมินความรู้สึกตัว ABCs
 • ให้ออกซิเจน
 • ให้สารน้ำ
 • ให้ยาพ่น beta-2 agonist ได้แก่ salbutamal หรือ terbutaline โดยวิธี nebulization ที่ต่อกับออกซิเจน
 • หากผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้ดำเนินการช่วยฟื้นคืนชีพ
 • ส่งต่อไปสถานบริการที่มีความพร้อม

หมายเหตุ ขณะที่พ่นยา beta-2 agonist ต้องประเมินอาการของผู้ป่วยหากพบว่าอาการไม่ทุเลา หรือ เสียง wheezing มากขึ้น ให้หยุดพ่นยาทันที และเปลี่ยนเป็นยาพ่นกลุ่ม anticholinergic เช่น ipratropium แทน

Hit Counter