urnurse.net
  การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
 

ขอบเขตของการรักษาโรคเบื้องต้น

ขอบเขตของการรักษาโรคเบื้องต้น

  1. สามารถตรวจ ประเมินสภาพ วินิจฉัยแยกโรคว่า อยู่ในกลุ่มใด แล้วให้การรักษาดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม ตามข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการวางแผนครอบครัว
  • กลุ่มอาการ / ความเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องรีบช่วยเหลือ และส่งต่อไปรับบริการที่เหมาะสม
  • กลุ่มอาการ / ความเจ็บป่วยที่อาจเป็นความเจ็บป่วยที่ร้ายแรง ต้องการการส่งต่อเพื่อรับการรักษา
  • กลุ่มอาการ / ความเจ็บป่วย โรคที่พบบ่อยที่ให้การบรรเทาอาการ / ให้การรักษาได้
  • ให้การดูแลช่วยเหลือ ส่งต่อ การรักษาโรค และอาการที่พบบ่อยและทำหัตถการที่กำหนด
  • ให้ยาเพื่อบรรเทาอาการ / รักษาโรคตามแนวทางที่กำหนดไว้
  • ให้ภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐานและให้บริการวางแผนครอบครัว
  • ติดตามผล การให้การช่วยเหลือ รักษา
  • รับดูแลผู้ป่วยต่อ เพื่อให้การดูแลที่ต่อเนื่อง
Hit Counter