ขอบเขตของ การรักษาโรคเบื้องต้น
รายการยาที่กำหนด ในการรักษาโรคเบื้องต้น
กลุ่มอาการ/โรคตามระบบ
ระบบทางเดินหายใจ
ตา หู จมูก คอ
ช่องปาก
ผิวหนัง
โรคติดเชื้อทั่วไป
ไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever)
หัด (Measle)
หัดเยอรมัน (German Measle)
ส่าไข้ (Roseolar infantum)
ไข้ดำแดง (Scarlet Fever)
โรคสุกใส (Chickenpox)
ไข้เลือดออก (Hemorrhagic fever)
มาลาเรีย (Malaria)
เล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
บิดชิเกลลา ( Shigellosis)
โรคระบบเลือด
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
โรคระบบทางเดินหายใจ
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
คอตีบ (Diphtheria)
ไอกรน (Pretussis)
โรคระบบทางเดินอาหาร
กระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis)
ใส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)
ถุงน้ำดีอักเสบ (Cholecystitis )
ตับอักเสบจากไวรัส (Virus Hepatitis)
โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
กระเพาะปัสสสาวะอักเสบ (Cystitis)
กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)
โรคนรีเวช
มดลูกอักเสบ (Endometritis)
โรคระบบกระดูกและข้อ
ข้อเสื่อม (Osteoarthritis)
โรคเกาต์ (Gouty arthritis)
ข้ออักเสบรูมาติก ( Rheumatic arthritis)
ข้ออักเสบรูมาตอยต์ (Rheumatoid arthritis)
ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อ (Septic arthitis)
ข้อเคล็ดและข้อเคลื่อน (Sprain and Dislocation)
โรคระบบตา หู คอ จมูก
ต้อหิน (Glaucoma)
ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)